Ankietowanie jako metoda badawcza

Dane do analiz zbiera się różnymi metoda, a najpopularniejszą z nich są ankiety.
Ale czemu w ogóle zbiera się dane? Ponieważ statystykę stosuje się do opisu działań masowych na dużym i reprezentatywnym zbiorze danych.
Wracając do ankiet to jest to metoda badania na określonej grupie, która odpowiada na pytania ankietowe. Wyniki tych badań ankietowych są zbierane i wprowadzane do programu.
Kolejno dane są analizowane przez zespół statystyków, aby uzyskać z nich potrzebne informacje i zależności.

O szczegółach tych procesów można poczytać w sieci, ponieważ metody statystyczne są dość obszerne, ciężko byłoby je tutaj zamieścić.

Statystyka od kuchni

Firmy oferujące zbieranie i analizę danych muszą posiadać odpowiednie zaplecze oprogramowania ułatwiającego analizę tych danych.
Ponad to muszą odpowiednio zaprojektować eksperyment czy też badanie do potrzeb danego zadania. Wszystko to po to aby prześledzić i wykazać korelację między zmianami danych w zebranym zbiorze statystycznym.
Im wiece znajdzie się relacji między poszczególnymi danymi tym łatwiej przewidzieć zmiany dla przyszłych danych, a co za tym idzie przedstawiona analiza statystyczna będzie bardziej wartościowa.

O badaniu statystycznym.

Wikipedia
Badanie statystyczne to proces pozyskiwania danych na temat rozkładu cechy statystycznej w populacji.
Badanie może mieć charakter: pełny - badanie obejmuje całą populację częściowy - odbywa się na pewnych (zazwyczaj losowo) wybranych elementach populacji, czyli próbie losowej, zazwyczaj reprezentatywnej dla populacji Wydawać by się mogło, że badanie częściowe jako z założenia obarczone niepewnością, stosowane jest bardzo rzadko.

Istnieją jednak czynniki, które przemawiają na korzyść tego właśnie rodzaju badania: populacja może być bardzo duża lub nieskończona, dostęp do jej wszystkich elementów może być bardzo trudny bądź niemożliwy - badania na próbie praktycznie stosuje się do populacji o dużej liczbie desygnatów. czas trwania badań koszt badań badanie może niszczyć badany obiekt, zbadanie całej populacji byłoby równoznaczne z jej zniszczeniem (np.

kontrola jakości w fabryce konserw) Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Badanie_statystyczne.

Widok do druku:

Drukuj